Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γενικές Πληροφορίες    Υπηρεσίες     Συχνές Ερωτήσεις     Σκέψεις και Προβληματισμοί     Ανακοινώσεις    Σύνδεσμοι    Επικοινωνία
  Αρχική Γενικές Πληροφορίες
     

 Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.) αποτελεί μια Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών.

Πρόκειται για την πρώτη Ελληνική Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας, η οποία συστάθηκε το 1989, μετά από πρωτοβουλία του τμήματος Φ.Π.Ψ., την έγκριση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Αρ. 228/21-7-89) και την αρχική οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σήμερα, το Σ.ΚΕ.Π.Ι. συγκαταλέγεται μεταξύ των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στελεχώνεται από δυο μόνιμους ειδικούς ψυχολόγους. Είναι μέλος της FEDORA , ενός Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Συμβουλευτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση και της FEDORA - PSYCHE , κλάδου της FEDORA για την ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών.

1. Πλαίσιο Ανάπτυξης & Λειτουργίας

Η φοιτητική ζωή είναι στενά συνυφασμένη με τη μετάβαση σε ένα νέο εκπαιδευτικό αλλά και συχνά ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η μετάβαση αυτή συνήθως συντελείται κατά τη διάρκεια μιας επίσης μεταβατικής περιόδου: της πορείας από την παιδική προς την ενήλικο ζωή. Όπως σε κάθε μεταβατική περίοδο της ζωής, έτσι και σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να δοθεί το έναυσμα για την εκδήλωση ποικίλων δυσκολιών στην προσαρμογή.

Προκειμένου τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα να απαντήσουν στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των φοιτητών, οδηγήθηκαν ήδη από τα τέλη του 1970 στην ανάπτυξη ειδικών συμβουλευτικών δομών, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των φοιτητών. Μια δεκαετία περίπου αργότερα, ιδρύθηκε ο οργανισμός FEDORA ( Forum Europeen De l ' Orientation Academique ), ο οποίος εδρεύει στο Βέλγιο και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και το συντονισμό ενός δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών στα ΕυρωπαΪκά Πανεπιστήμια.

Στην Ελλάδα, η πρώτη συμβουλευτική δομή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια μιας Πανεπιστημιακής κοινότητας ήταν το Σ.ΚΕ.Π.Ι. Ο βασικός σκοπός της λειτουργίας του είναι η πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας, μέσα από:

  • Την παροχή συμβουλευτικών - υποστηρικτικών υπηρεσιών σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ατομικά ή και ομαδικά,
  • Την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης - ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας,
  • Τη διεξαγωγή επιστημονικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων, και
  • Τη συνεργασία με φορείς που έχουν αντίστοιχους στόχους.

 

2. Σε ποιούς απευθύνεται

Το Σ.ΚΕ.Π.Ι. απευθύνεται στους φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ακόμη και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, διάστημα για το οποίο διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.

 

3. Πού στεγάζεται

Το Σ.ΚΕ.Π.Ι. στεγάζεται στο ισόγειο του Α΄ κτιρίου των Β΄ φοιτητικών κατοικιών (Διάγραμμα 1). Βρίσκεται δίπλα στις γραμματείες των τμημάτων και επιτρέπει τη διακριτική αλλά και εύκολη πρόσβαση των φοιτητών, ακόμη και εκείνων με κινητικές δυσκολίες, λόγω ειδικής ράμπας που έχει τοποθετηθεί στα σκαλιά της εισόδου.

 

Διάγραμμα 1. Σημείο στέγασης του Σ.ΚΕ.Π.Ι.

4. Προσωπικό

Το Σ.ΚΕ.Π.Ι. στελεχώνεται από 2 ψυχολόγους, τις κ. Δ. Αλεξίου και Μ. Σαββαντίδου, οι οποίες ανήκουν στο εξωδιδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

 

 

 

© Copyright 2011 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων